Thema’s Zorgaanbieder

Thema’s Zorgaanbieder

Effectief de kwaliteit in uw organisatie verbeteren valt of staat met inzicht en een actiegerichte aanpak.

Hieronder vindt u thema’s die bij zorgaanbieders een grote rol spelen bij kwaliteitsverbetering. Dit zijn soms concrete producten, maar ook maatwerk. Zoekt u manieren om binnen deze thema’s gericht met kwaliteit aan de slag te gaan? Wij kijken graag samen met u wat de beste oplossing is om van stuurinformatie tot verbeteracties te komen!

Patiëntervaringen

Patiëntervaringen

Een patiëntonderzoek meet de tevredenheid of de ervaringen van uw patiënten met de zorg die zij ontvangen hebben. Dat kan op verschillende manieren; met een beknopte of uitgebreide vragenlijst, online of schriftelijk, met meerkeuzevragen, open tekstvelden of rapportcijfers. Welke methode geschikt is, hangt sterk af van uw doel en uw doelgroep. Wij helpen u graag bij het kiezen van de de meetmethode. Zo krijgt u de juiste resultaten, belast u uw patiënten minimaal en is de kans op hoge respons het grootst.

Wij voeren patiëntonderzoeken uit met de CQiRatings & ReviewPROMs en NPS (dit is een sleutelvraag die de aanbevelingsintentie van uw patiënten meet) voor alle typen zorgaanbieders. Zo voeren wij onder meer een landelijke CQi meting borstkankerzorg uit in ziekenhuizen en zijn wij betrokken bij geweest bij de opzet van PROMs Nederland.

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren

Wij beschikken over de landelijke kwaliteitsgegevens van zorginstellingen. Deze informatie vertalen wij naar gebruiksvriendelijke instrumenten waarin de resultaten op een effectieve en visuele manier naar zorginstellingen zelf, of naar consumenten, wordt teruggekoppeld. Bijvoorbeeld als kwaliteitsscore, of als benchmarkinformatie.
Wij zijn specialist in het op gedegen wijze interpreteren, verwerken en beheren van kwaliteitsgegevens.

Zorgaanbieders kunnen hun kwaliteitsgegevens beheren en monitoren via onze indicatoren benchmark BOOR.

Hier vindt u de veelgestelde vragen over kwaliteitsgegevens en de totstandkoming van de kwaliteitsscores. 

Zorgverkoop

Zorgverkoop

Ieder jaar kijken zorgverzekeraars kritisch naar zorgaanbieders om te bepalen welke zorg ze inkopen. Voor zorgaanbieders is dit soms een lastig proces. Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars verandert vaak met het jaar en selectieve contractering vindt steeds vaker plaats. Het is dus belangrijk dat u goed beslagen ten ijs met de onderhandelingen start.
Wij ondersteunen zorgaanbieders door inzicht te geven in hun prestaties. Hoe kijkt de zorgverzekeraar naar deze resultaten? Welke keurmerken zijn ‘must haves’? In welke zorggebieden blinkt u uit? En waar liggen de kansen voor samenwerking, afstoting of juist specialisatie van zorggebieden?

Ondersteuning bij zorgverkoop is maatwerk. Wij destilleren uit de resultaten juist díe zaken die voor u belangrijk zijn en geven daarmee handvatten voor goed onderbouwde strategische bepalingen en onderhandelingen.

Wij ondersteunen alle typen zorgaanbieders bij de voorbereiding in de zorgverkoop.

Zorgpaden

Zorgpaden

Zorgpaden zijn een goede manier om kwalitatieve, efficiënt ingerichte zorg te leveren. Hoe meer afstemming er plaatsvindt tussen multi-disciplinaire teams, hoe beter de patiënt het zorgtraject doorloopt. Feedback van zowel de professionals als de patiënt is hierbij noodzakelijk. Verloopt het zorgpad gestructureerd en volgens afspraak? En hoe tevreden is de patiënt binnen dit traject?
Wij voeren voor zorgaanbieders perceptie-onderzoeken uit in verschillende gebieden van de keten. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van het complete zorgpad, gezien vanuit verschillende perspectieven, zoals de huisarts die verwijst, medewerkers binnen de organisatie en de patiënt. De resultaten zijn bruikbaar om in gesprek te gaan met ketenpartners of direct verbeteringen door te voeren voor de patiënt.

Wij voeren zorgpad analyses uit voor alle typen zorgaanbieders.

Ketenzorg

Ketenzorg

Goed georganiseerde ketenzorg leidt tot kwalitatief betere zorg, efficiënt gebruik van diensten en middelen – dus kostenbesparing – en een tevreden patiënt. Probleemloze samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgaanbieders uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg is hiervoor noodzakelijk, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig tot stand te brengen.

Wij ondersteunen zorgaanbieders bij het perfectioneren van de ketenzorg. Dat kan door het proces kritisch onder de loep te nemen. Welke partijen zijn betrokken en wie is waarvoor verantwoordelijk? Maar ook metingen en onderzoek zijn nodig om processen in kaart te brengen. Zo wordt zichtbaar waar zich (onbewuste) knelpunten bevinden en welke acties en afspraken nodig zijn om de keten goed op te bouwen en vloeiend te laten verlopen. 
Wij ondersteunen zorgaanbieders uit de eerste, tweede en derde lijn bij het optimaliseren van hun ketenzorg.

Reputatieonderzoek

Reputatieonderzoek

Profilering is voor zorgaanbieders steeds belangrijker. Hoe komt uw organisatie over? Welke emoties voelen uw patiënten bewust of onbewust als ze naar uw instelling kijken?

Voor zorgaanbieders die willen weten hoe stakeholders, medewerkers, patiënten, leveranciers, verzekeraars, pers, politiek en de omgeving – de organisatie zien en waarderen, voeren wij een reputatieonderzoek uit. Dat laat snel zien hoe anderen uw organisatie zien. Wanneer wij dit afzetten tegen wat u zelf wilt uitstralen, wordt duidelijk waar er grote verschillen in perceptie zitten. De resultaten (verschillen in perceptie) bieden aanleiding om met partijen in gesprek te gaan en om te werken aan een stevige visie en imago.

Wij voeren reputatieonderzoeken voor alle typen zorgaanbieders.

diensten per klantgroep