Gemeente Den Haag start Wmo-resultaatmeting met GAS-score

 In Algemeen

Wat zijn de resultaten voor cliënten van de door de gemeente geboden ondersteuning? En hoe breng je dit van duizenden cliënten laagdrempelig en veilig in kaart zonder dat de administratielasten oplopen?

De gemeente Den Haag zocht voor deze uitdaging een passende oplossing. Mediquest adviseerde de gemeente bij de totstandkoming van een resultaatmeting met GAS-scores en faciliteerde de inrichting en bouw van een registratieportal. Deze week lanceerde Den Haag de portal waarmee de gemeente de resultaten van ondersteuning in de Wmo kan monitoren en verbeteren voor inwoners.

Resultaat in GAS-scores

Vanaf 1 april 2018 werkt Den Haag binnen de Wmo met een resultaatmeting met de Goal Attainment Scaling, de GAS-scores. Hiervoor stellen de cliënt, aanbieder en gemeente voorafgaand aan een Wmo-ondersteuningstraject doelen in de vorm van ‘resultaten’ die ze willen behalen. Na afloop van het traject evalueren deze drie betrokkenen de ondersteuning en bepalen ze gezamenlijk in welke mate de eerdere gestelde resultaten behaald zijn. Het behaalde resultaat wordt vastgelegd in een GAS-score die door de aanbieder in de portal geregistreerd wordt.

In de registratieportal worden de resultaten, geregistreerde GAS-scores, uniform en centraal verzameld. In deze contractperiode richt de gemeente zich vooral op leren; welke resultaten worden vaak gehaald, welke verschillen tussen aanbieders zijn er en wat zijn verklaringen daarvoor? Daarover voert de gemeente het gesprek met de aanbieders en waar nodig passen ze de methodiek aan om uiteindelijk verdergaande benchmarking mogelijk te maken en de kwaliteit van de ondersteuning voor inwoners te verbeteren.

Innovatieve resultaatmeting

Den Haag is de eerste gemeente die de GAS-score hanteert voor resultaatmeting binnen de Wmo. In de aanbestedingsleidraad van het Wmo-maatwerkarrangement introduceerde de gemeente de GAS-score als instrument als onderdeel van de bijbehorende KPI ‘resultaatrealisatie’. Door gericht te meten in welke mate de toegewezen resultaten behaald zijn, geeft deze KPI inzicht in het effect van de ondersteuning. Daarnaast kan de gemeente met deze wijze van meten verantwoording afleggen over hoe het publieke geld aan de Wmo besteed wordt. Om de GAS-methodiek bruikbaar te maken voor de Wmo, heeft Den Haag ons Mediquest gevraagd om de gezamenlijke werkgroep van gemeente en aanbieders te begeleiden. De werkgroep heeft de GAS-methodiek en resultaatmeting opgesteld en uitgetest in een pilot uitgetest in het najaar van 2017.

Onze rol

“Onze kennis van cliëntonderzoek en kwaliteitsmetingen konden we goed inzetten voor ons advies over de ontwikkeling van de GAS-methodiek en de implementatie ervan”, zegt Kim Smid van Mediquest, die als projectleider optrad. “Door de aanbieders nauw te betrekken in werkgroepbijeenkomsten en de pilotmeting, hebben we een meetmethodiek en een meetproces gerealiseerd die goed aansluiten op de dagelijkse praktijk van gemeente en aanbieders.”

Mediquest vervult voor Den Haag ook de rol van Trusted Third Party (TTP). Wij ontwikkelden de portal, beheren deze, zorgen voor validatie-, doorlevering- en vernietiging van gegevens.
De portal is zo opgezet dat aanbieder en gemeente allebei toegang hebben tot de portal en er beide gegevens voor eigen analyses uit kunnen halen. Aanbieders hebben zelf de regie op wie er toegang krijgt tot de portal om de resultaten aan te leveren. Daarnaast is de beveiliging van de portal goed ingericht volgens de privacywetgeving. Alleen de voor de aanbieder noodzakelijke informatie wordt opgeslagen en beperkt bewaard.

“We waren blij om van aanbieders te horen dat het werken in de portal makkelijk is”, zegt Kim Smid. “Dat was ook de wens van Den Haag en ons streven: maximaal inzicht voor kwalitatief goede ondersteuning en daarbij de registratielast voor zowel aanbieder als gemeente zo laag mogelijk houden.”

Meer weten over dit traject of onze oplossingen voor het sociaal domein?

Lees hier de ervaring van Wim Bijl, projectmanager Sturing en Monitoring bij Den Haag, bekijk ZO-Wijzer of neem contact op met Augie Vissers via avissers@mediquest.nl of 088 – 126 39 88.

Dit zou u ook kunnen interesseren